آخرین پزشکان ثبت نام شده

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی توراکس

سید عباس طباطبائی

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی توراکس

2

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی توراکس

وحید گوهریان

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی توراکس

3

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی قلب و عروق

حمید رضا وحید جاجرمی

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی قلب و عروق

4

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی قلب و عروق

اسداله‌ میرزایی

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی قلب و عروق

4

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی قلب و عروق

عباس افراسیابی

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی قلب و عروق

4

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی قلب و عروق

رضایت پرویزی

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی قلب و عروق

3

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی کودکان

 مهرداد معمار زاده

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی کودکان

5

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی کودکان

حیدرعلی داوری

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی کودکان

5

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی کودکان

محمدهادی رفیعی

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی کودکان

5

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی کودکان

محمود اشرفی

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی کودکان

5