آخرین پزشکان ثبت نام شده

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb24.com/public_html/doctors-list.php on line 28

پزشک عمومی

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb24.com/public_html/doctors-list.php on line 28

پزشک عمومی

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb24.com/public_html/doctors-list.php on line 28

پزشک عمومی

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb24.com/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص گوش و حلق و بینی

فرهاد اشتری

متخصص گوش و حلق و بینی

22

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb24.com/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص داخلی

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb24.com/public_html/doctors-list.php on line 28

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb24.com/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) فوق تخصص اعصاب و روان کودک و نوجوان

عارف بصیری

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) فوق تخصص اعصاب و روان کودک و نوجوان

48

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb24.com/public_html/doctors-list.php on line 28

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb24.com/public_html/doctors-list.php on line 28

پزشک عمومی

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb24.com/public_html/doctors-list.php on line 28

پزشک عمومی